Skip to content

Güven ve gizlilik ilkelerini korumak için bodrolama süreçleri outsourcing yapılmaktadır. Bu sayede hem bodrolama süreçleri ile iş ortakları- mızı uğraştırmayıp zaman kazandırırken hem de yasal mevzuata uygun olarak bordrolama süreçlerinizi yürütmekteyiz.

 • Bordro Hazırlama (bütün resmi hesaplama, raporlama ve bildiriler)

 • Prim, avans, icra gibi süreçlerin takip edilmesi

 • SGK işlemlerinin tamamı

 • İŞKUR işlemleri

 • Yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilmesi, bordrolama kapsamına giren diğer işlemler

 • İş Yeri Tescil İşlemleri

 • İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirimleri

 • Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri

 • İş Göremezlik Bildirimleri

 • İdari Para Cezaları ve İtirazlar

 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirimleri

 • Fazla Mesai Yönetimi

 • Yıllık İzin Kullanımı ve Diğer İzinler

 • Puantaj süreçlerinin kontrolü

Personel temini noktasında yaşamış oluğu güçlükleri ortadan kaldırarak, güçlü CV havuzu ve veri tabanımız sayesinde ihtiyaç duyduğunuz pozisyonun yetkinliklerine göre doğru personel seçimi noktasında hızlı ve güvenilir çözümler sunmaktayız.

 

• Personel Seçme ve İşe Alım

 • –  Aday Tespiti,

 • –  Aday Değerlendirme

• Kariyer ve Yetenek Yönetimi

 • –  Performans Yönetim Sistemi

 • –  Kişilik Analizi,

 • –  Duygu ve Beceri Ölçümü

Bilgi ve birikimimiz ile yasal mevzuatlara uygun işçi ve işveren yükümlülüklerinin kanuna ve nizama uygun olarak denetlenmesini ve uygu- lanmasını sağlamak amacıyla, güvenilir ve dürüstlük ilkelerine dayanarak, iş ortaklarımızın İnsan Kaynakları süreçlerini doğru ve sürdüre- bilir hale getirmek.

 • Çalışma hayatına ilişkin Mevzuat ve Uygulama Danışmanlığı

 • SGK Yükümlülükleri

 • Denetim ve Teftiş Süreçleri

Eğitimsiz başarı sağlanılamaz ilkemiz ile çıkmış olduğumuz bu yolda, iş ortaklarımızın kişi bazlı eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek personelle- rin aidiyat ve iş bilincinin artırılmasını hedeflemekteyiz. Bu bağlamda şirketin bütün yasal ve gelişim eğitimlerinin yerine getirilmesini sağ- lamaktayız. İş ortaklarımıza kalite bilinçi oluşturularak yapacakları bütün iş süreçlerini prosedür ve sistemler ile entegra olarak yapılmasını sağlamaktayız.

 • Kişisel Gelişim,

 • Mesleki Eğitimler,

 • Yönetici Eğitimleri,

 • Kalite Yönetim Sistemleri,

 • Yönetici Koçluğu,

 • Eğitimci Koçluğu,

 • Kurumsallaşma Süreç Danışmanlığı,

 • Oryantasyon ve Adaptasyon Danışmanlığı

 • ISO 9001: 2015 Danışmanlığı,

 • ISO 22000 Danışmanlığı,

 • ISO 10002 Danışmanlığı,

 • ISO 45001 Danışmanlığı

 • ISO 14001 Danışmanlığı

İhtiyaç doğrultusunda yabancı personel temini yapılıp, çalışma izin süreçlerinin yapılmasını sağlamaktayız.

 • Yabancı uyruklu personel temini

 • Çalışma İzin İlk Başvurusu

 • Çalışma İzni Uzatma Başvuruları

 • Çalışma İzni İptal İşlemleri

 • İkametgah Tezkeresi Başvurusu

Hukuk danışmanlığı kurumunuzun tüm süreçlerinin hukuki analize tabi tutulması kısmıdır. Aslında tüm departmanların günlük olarak işle- dikleri kişisel verilerin hukuk profesyonelleri tarafından gerçekleştirilen hukuki analiz ile tanımlanması işlemidir de denilebilir. Hukuk da- nışmanları veri sorumlusu ile birlikte gerekli politikaları oluşturmaktadır.

 • Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması

 • Kurumsal Politikalar

 • Sözleşmeler

 • Gizlilik Taahhütnameleri

 • Kurum içi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler

 • Risk Analizleri

 • İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği

 • Kurumsal İletişim

 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBIS) Bildirim

Toplantı, davet yemeklerinde, düğün, nişan, kokteyl ve fuar gibi tüm organizasyonlarda ihtiyaç duyacağınız profesyonel, kaliteli ve kurum- sal hizmet anlayışla, personel temini yaparak, anlık ve ekstra ihtiyaçlarınıza çözüm ortağı olmaktayız.

 • Garson

 • Aşçı – Aşçı Yardımcısı

 • Host- Hostes

 • Barmen

 • Temizlik Personeli

 • Kat Hizmetleri Personeli

 • Bulaşıkcı

Şirket içi yapmış olduğumuz denetimlerde tespit ettiğimiz eksikler doğrultusunda, firma ihtiyaçlarına göre iş geliştirme sistemi kurarak kurum ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktayız.

 

 • Kadro Planlaması

 • Yıllık Personel Bütçesi Oluşturma

 • One to One personel görüşmeleri,

 • Çalışan Memnuniyet Anketi,

 • Çalışan Öneri ve Şikayet Değerlendirme,

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat,

 • Ücret Yönetimi ve Yan Haklar

 • Örgüt Şeması Planlaması

 • Prosedür Oluşturma

İş ortaklarımızın yanında çalıştırmış olduğu sigortalılar için yararlanabileceği birçok teşvik bulunmaktadır. Bu teşvikler sayesinde ödemesi gereken işveren SGK payları tutarlarından teşvik alınıp maliyet düşürülmektedir. Bir çok işletme bu hakkının farkında olmayıp işveren mali- yeti arttırmaktadır. Doğru planlama ve seçim ile birlikte işveren maliyetlerini hak eden personel bazında düşürmekte ve ek kazanç sağlan- maktayız.

Öğrencilerimizin ve çocuklarımızın, eğitim ve gelişim süreçlerine güven çerçevesinde destek oluyoruz.

 • İlköğretim, ortaokul ve üniversite için tüm dersler.
 • Sınavlara hazırlık.
 • Yabancı Dil
 • Okul öncesi eğitim.
 • Çocuk ablası.
 • Gölge öğretmen.
 • Online eğitim.